21% 15%
Đầu vào: tổng giá trị chưa có DPH hóa đơn mua hàng, điện nước, xăng xe, ga, sưởi, đổ rác, bảo vệ....Tiền thuê cửa hàng nếu có DPH thì cũng tính vào đây (nếu thuê của tư nhân thì thường không có DPH trong đây). Lưu ý: các hóa đơn không có DPH (DPH=0%) không tính vào đây.
Đầu ra: tổng giá trị chưa có DPH cho số hàng bán ra