Thuế giá trị gia tăng (DPH) là gì? Các đối tượng nào phải trả thuế giá trị gia tăng?

  

Thử tự tính DPH cho bản thân

   Các đối tượng có doanh thu trong 12 tháng liên tiếp từ 1.000.000 Kč trở lên phải có nghĩa vụ đăng ký trả DPH tại phòng thuế quản lí mình. Tôi xin lưu ý là doanh thu có nghĩa là tiền bán hàng ra (chứ không phải là thu nhập). Từ khi áp dụng luật EET thì doanh thu của các doanh nghiệp phải khai trung thực và chắc chắn là nhiều doanh nghiệp có số doanh thu lơn hơn quy định nêu trên, chính vì vậy các doanh nghiệp đó bị bắt buộc phải đăng ký trả DPH (plátce DPH). Có 3 mức DPH: 21%, 15% và 10%. Mức 10% áp dụng cho thực phẩm cho trẻ sơ sinh, sách và thuốc chữa bệnh. Mức 15% áp dụng đối với các thực phẩm và một số mặt hàng ưu đãi khác, còn mức 21% được áp dụng cho tất cả các mặt hàng còn lại.

Chu kỳ khai thuế DPH: 1 tháng và 1 quý. Loại 1 tháng áp dụng cho các đối tượng mới đăng ký DPH (và kéo dài 2 năm) và doanh nghiệp có doanh thu trên 10 triệu Kč 1 năm. Sau 2 năm trả DPH mà doanh nghiệp có doanh thu thấp hơn 10.000.000 trong vòng 12 tháng (doanh thu chứ không phải lãi) thì được quyền chuyển sang chu kỳ theo quý.

Cách tính DPH: thí dụ đối với mặt hàng chịu mức 21%. Nếu như bạn mua hàng qua chủ hàng (cũng là plátce DPH) có giá trị 100 Kč bez DPH, bạn phải trả cho người đó 121 Kč (21 Kč là tiền DPH), bạn bán ra 145,20 Kč (khoản này phải chia ra làm 2 phần: đó là 120 Kč bez DPH và 25,20 Kč DPH) có nghĩa là đến cuối kỳ khai DPH bạn phải trả thêm cho nhà nước là 25,20 - 21 =4,20 Kč DPH. Thực ra đó chính là 21% của phần gia tăng (120-100=20 Kč) hay thực chất đó là 21% của lãi. Chính vì thế nếu như bạn bán thuốc lá, lãi 1 bao khoảng 5 korun thì bạn phải nộp DPH cho bao thuốc đó là 5x0,21=1,05 korun. Còn đối với mức 15% thì cách tính cũng tương tự như vậy, chỉ thay số 21 bằng số 15 mà thôi.  Ngoài ra nếu trong kỳ khai thuế mà doanh nghiệp có những chi phí đột xuất lớn (thí dụ đầu tư máy móc, mua xe....) thì tiền DPH nộp qua chủ hàng lớn hơn DPH bản thân bán ra sẽ sinh ra thặng dư DPH (nadměrný odpočet) thì phòng thuế phải trả lại cho doanh nghiệp phần thặng dư đó.